Tag

zero-to-ai

Zero to AI

From Zero to AI by Nicolo Valigi and Gianluca Mauro

© 2020 Manning — Design Credits